Khu lăng mộ ghi công ơn cha mẹ.

90,000,000.00 8,000,000.00