Tập kết vật tư và lắp mộ đá

30,000,000.00 25,000,000.00