Bức quấn thư đá trong khuôn viên lăng mộ gia đình.

120,000,000.00