Bia công đức di tích nguyên khối

2,000,000.00 1,500,000.00